ज्योतिष प्रवीण

1. जन्म पत्र गणित
2. खगोल शास्त्र 
3. सामान्य ज्योतिष
4. अष्टक  वर्ग
5. गोचर
6. फलित
7. हस्त रेखा


Download Information Brochure
INDIAN INSTITUTE OF ASTROLOGY & GEMOLOGY © 2020 . All Rights Reserved | IIAG